Město Olomouc je bohatší o multifunkční objekt Namiro

Ten, kdo v současné době projížděl centrem Olomouce, nemohl si nevšimnout nedávno dokončené novostavby. Ta v poměrně krátké době vyrostla na nároží ulic Hynaisovy a Palackého, v těsné blízkosti Magistrátu města Olomouce a Čechových sadů.
Multifunkční objekt v sobě ukrývá parkovací prostory, prostorné kanceláře, obchodní prostory a také zajímavé byty.

Investorem projektu je olomoucká developerská společnost Namiro, architektonický návrh vznikl v dílně olomoucké architektonické kanceláře Ateliér Bonmot a generálním dodavatelem stavby je akciová společnost Zlínstav a. s.

Těsně před dokončením stavby jsme měli možnost o její realizaci hovořit se stavbyvedoucím společnosti Zlínstav panem Vlčkem a jednatelem společnosti Ateliér Bonmot panem Ing. arch. Staškem Žeravou.

Jak je stavba koncipována a k jakým bude sloužit účelům, to již byla první otázka, která mířila na pana Vlčka ze společnosti Zlínstav. Ten nám v úvodu řekl:
Stavba nese název Administrativní a parkovací objekt Namiro. Je členěna do několika částí. První z nich – dvě podzemní podlaží – slouží jako parkovací stání pro cca 300 automobilů.  Původně byla tato nezastavěná plocha využívána jako parkoviště pro veřejnost a záměrem je, aby tomu tak bylo i nadále. Proto je parkoviště naddimenzováno. V prvním NP je soustředěno zázemí pro budoucí Magistrát města Olomouce a dále jsou zde umístěny komerční a obchodní prostory. Také 2., 3. a 4. NP budou využívány jako kancelářské prostory pro magistrát. V 5. NP  je pak situováno celkem 14 bytových jednotek velikosti od 2+kk až po 4+kk.

Jaký konstrukční systém byl pro stavbu zvolen?
Jedná se o železobetonový monolitický skelet. Rozpětí sloupů je od 4,8 až po 7,2 m. Spodní část garáží je řešena jako bílá vana z vodostavebního betonu z důvodu vysoké úrovně spodní vody. Půdorysná plocha garáží činí 70 x 50 m. Výplňové zdivo je provedeno z cihel na bázi pórobetonu. Obvodový plášť tvoří zavěšená provětrávaná keramická fasáda v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem. Střecha je pojata jako jednoplášťová, ukončená hydroizolační fólií na bázi PVC. Vytápění a klimatizace objektu je řešena jako společná přes vzduchotechnické jednotky a chladicí stropní trámy. V objektu je umístěna výměníková stanice a trafostanice. Půdorysný rozměr nadzemní části je menší než podzemní a činí 50 x 40 m. Kolem objektu jsou navrženy pochozí zpevněné plochy a parkové náměstí s vodními prvky a zvýšenými záhony, zelení a stromy. V záhonech je izolace řešena systémem izolace zelených střech, protože v suterénu jsou umístěny podzemní garáže.

Zajímavosti stavby dále popisuje Ing. arch. Stašek Žerava a dodává:
Originálním řešením je dvoupatrový spojovací prosklený koridor, který komunikačně spojuje stávající budovu magistrátu s novým objektem. Probíhá na úrovni 2. a 3. NP tak, aby pod ním mohl být veden vjezd a výjezd z podzemních garáží.

Na jihozápadním nároží bude umístěna ocelová treláž, která bude navazovat na zvýšený záhon. Budou po ní šplhat popínavé rostliny, což navazuje na olomouckou myšlenku parkového prstence – jakéhosi propojení parků. I tímto prvkem jsme chtěli projevit respekt k této ideji.

Avšak ještě dříve, než stavba začala, bylo v prostoru umístěno umělecké dílo akademického sochaře Josefa Klimeše s názvem Ruce. Díky pochopení investora se nám je podařilo vrátit na místo a navíc z něj učinit skutečnou, novou dominantu parkového náměstí.

Co stavbu ještě více oživuje?
Je to například rizalit umístěný nad hlavním vchodem, který je strukturálně zasklený a je na něm ztvárněno umělecké dílo – stylizovaný fragment olomoucké orlice.
Domníváme se, že architektura se příliš globalizuje, dle našeho názoru by se však měla silně hlásit k místu, kde vzniká.
V pátém nadzemním podlaží hmota budovy uskakuje a vznikají venkovní terasy náležící k jednotlivým bytovým jednotkám. I to zvlídňuje proporce budovy a její hmotové působení v prostoru.

Na co kladete ve svých návrzích staveb největší důraz?
Architektura by měla vzbuzovat emoce a náš ateliér o to po celou dobu své existence usiluje. Snažili jsme se o to i při návrhu obvodového pláště budovy, který tvoří keramická fasáda z obkladů dvou barev, ale různé intenzity. Ty jsou rozmístěny po fasádě a mnohde se organicky prolínají. Komerční prostory jsou umístěny v nejcennějším patře, tzn. v přízemí. Po obvodu jsou prosklené, což je činí atraktivními. Objekt je navíc v přízemí protnut pasáží, která reprezentuje tradiční diagonální trasu, kterou Olomoučané využívali i v době, kdy dům nestál. Volnost pohybu tedy zůstává zachována a navíc je možné využít služeb, které budou v pasáži soustředěny. I tímto prvkem jsme se chtěli vymanit z jisté uniformity dnešní architektury a navázat na původní městské zvyklosti. Pasáž je umístěna v atriu budovy a prosvětluje ji skleněné zastřešení z oceli a skla.

Další technické přednosti budovy ještě vyzdvihuje pan Vlček:
V budově je kladen velký důraz na bezpečnost. Pro větrání garáží bylo použito tzv. jet ventilátorů, jejichž úkolem je zajistit v případě požáru odvod tepla a kouře z podzemních prostor garáží.  
Zvýšené jsou i nároky na požární odolnost komerčních výloh navazujících na pasáž a mezi jednotlivými komerčními prostory, kde jsou umístěna skla se zvýšenou požární odolností. Ta mohou být navíc v případě požáru ochlazována a skrápěna sprinklerovým systémem.

Vyhověli jste i případným požadavkům investora v průběhu výstavby?
Rozhodně ano. V průběhu výstavby proběhla řada upřesnění dispozičního řešení kancelářských prostor dle požadavků klientů. Dům je navíc koncipován tak, aby se stal součástí městského prostoru na dlouhá léta. Volba skeletového systému byla zvolena tak, aby se dal přizpůsobit novým požadavkům, pokud by nastaly změny. Vertikální dopravu v objektu zajišťují čtyři výtahy, dva z těchto výtahů slouží pro potřeby magistrátu a jsou vedeny z 1. NP do 4. NP. Jeden slouží pro veřejnost a spojuje komerční prostory s podzemním parkovištěm. Poslední výtah spojuje všechna podlaží a bude sloužit majitelům bytů, popřípadě jako evakuační výtah. Z našeho pohledu by zde tedy jak uživatelům, tak i návštěvníkům nové budovy nemělo nic chybět.

Architekt: Ing. arch. Stašek Žerava
Investor: Namiro s.r.o.
Projektant: Ing. Miroslav Sekanina, projektová a inženýrská kancelář
Realizační firma: Zlínstav a.s.
 

GALERIE

 

Ing. arch. Stašek Žerava

Autorizovaný architekt, po absolvování SVVŠ studoval fakultu architektury VUT v Brně. V závěru VŠ studia se specializoval na urbanismus a získal 2 leté stipendium od MěstNV v Olomouci. Po absolutoriu...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého