Revitalizace centra města Hronova

Koncepce řešení
Ve všech úpravách centra Hronova jsme se drželi myšlenky návaznosti na dosud nepřekonanou meziválečnou architekturu města, která dosahovala celorepublikově vysokého standartu (architekti: Josef Kulka – spolupracovník A.Loose, Jindřich Freiwald – rodák z Hronova, Bohumil Šustr – tehdejší starosta města).

Koncepce výdlažby kopíruje prostorovou konfiguraci jednotlivých zákoutí vybíhajících z hlavního prostranství náměstí (ulice kolmé na řeku). Tyto zákoutí jsme přepsali do obdélníků různé dlažby: 1/ hladké tryskané desky (vytvářející rozvinutý koberec ze schodiště divadla), 2/ štípané kostky 120 x 120 mm (veškeré pochozí plochy), 3/ původní kostky 180 x 270 mm (pojezdné plochy, parkoviště). Hlavní komunikace mezi Náchodem a Policí nad Metují vedoucí centrem města musela zůstat s živičným povrchem. Plocha celého náměstí byla odtěžena do jednoho metru hloubky, aby mohlo vzniknout únosné souvrství s vyrovnanějším povrchem pro plynulý provoz chodců. Záměrně jsme použili ověřené kvalitní materiály, které mají dlouhou životnost s trvalou estetickou hodnotou (žula – obklady, dlažby, exotická dřeva, osvětlovací tělesa Thorn a iGuzzini, zvolený mobiliář mmCité).

Úpravami jsme vytvořili variabilní jednolitou plochu pro konání různých společenských akcí. Chodníky po obvodu náměstí byly rozšířeny, aby lépe sloužily svému účelu mimo jiné i jako pojezdné vozidly zásobování. Nově bylo vytvořeno velkorysé schodiště s pojezdným chodníkem - reprezentativní nástup do sálu J.Čapka. Tato nová plošina před sálem je určena pro letní restauraci i pro hudební doprovod programů konajících se na náměstí (pochody mažoretek, projevy na schodišti divadla A.Jiráska). Koberec hladké dlažby spojuje divadlo s hlavní plochou náměstí, na které je vytvořeno několik míst k setkání: 1/ lavičky u sloupu s orientačními směrovkami, 2/ lavičky okolo Mariánského sloupu poblíž pítka, 3/ posezení pod stromořadím doplněným patníkovými svítidly. Komorní atmosféru náměstí dotvářejí svítidla s odraženým zdrojem světla.

Jemnou barevností vytváříme neutrální pozadí okolní zástavbě, a životu ve městě. Barevnost byla inspirována vlajkou města, na které jsou tři pruhy: 1/ modrý – šedomodrá žula, 2/ bílá okvětní lístky okrasných višní lemujících náměstí v pruzích, 3/ zelená - barva listí stromů a extenzivní zeleně

Chronologický vývoj
Studii rekonstrukce náměstí jsme pro město Hronov zpracovali v roce 2004. Je výjimečné, že v průběhu celé přípravy i realizace nedošlo k žádným významnějším změnám předložených řešení. V roce 2005 jsme obdrželi územní rozhodnutí, a podali dokumentaci pro stavební povolení. Stavební povolení jsme obdrželi na konci roku 2005. Projektovou dokumentaci realizace jsme vytvořili v druhé půlce roku 2006. V dokumentaci jsme stavbu rozčlenili do tří etap kvůli realizovatelnosti investice z rozpočtu města z 6500 obyvateli. Z úprav náměstí vyplynula nutnost vymístění jedné z komunikací z plochy náměstí, aby došlo k jeho dopravnímu zklidnění. Proto v roce 2007 proběhla nezávisle rekonstrukce přilehlých ulic Palackého a Kudrnáčovi, aby na nich mohli být vytvořeny parametry pro odklonění dopravy komunikace III. třídy z náměstí. Teprve po této investici mohl být zahájen náš záměr úprav náměstí. V roce 2008 město získalo dotaci na celou rekonstrukci náměstí, a také na rekonstrukci nástupního schodiště do divadla A.Jiráska, rekonstrukci chodníkových těles v ulici A.Jiráska, a na nový orientační systém města. Během revitalizace přistoupili SÚS Královehradeckého kraje k rekonstrukci živičného povrchu vozovky v ulici A.Jiráska. Mimo akci „Revitalizace centra města Hronova“ jsme souběžně pracovali na rekonstrukci oplocení školního dvora včetně jeho mobiliáře, rekonstrukci dvora domu č.p.3, rekonstrukci restaurace, kavárny a vinárny Radnice, na nových vývěsních tabulích úředních desek. Vedení města získalo další dotaci, a souběžně zrekonstruovalo Mariánské sousoší stojící uprostřed náměstí. Tímto byla zrekonstruována většina veřejných prostranství v centru Hronova.

Revitalizace probíhala od podzimu 2008 do podzimu 2009. V průběhu těchto 15 měsíců Hronov získal úplně novou identitu, která by nevznikla bez podpory vedení města, a především paní starostky Hany Nedvědové.

Autor: Chmelař architekti, CUBOID ARCHITEKTI s.r.o./ David Chmelař, Milan Vít, Marie Procházková
Adresa: Hronov, Náměstí Čs.a.
Investor: Město Hronov
Realizace: 2008-2009

Galerie:

 

Aut. arch. David Chmelař

David Chmelař (nar. 1978 v Náchodě) působí na české architektonické scéně nezávisle již od začátku vysokoškolského studia.

Studoval Fakultu architektury ČVUT (1997-2003) a Fakultu stavební (2001-2002). V roce 2001 byl oceněn...

© 2018 ArchTV